Askarnas innehåll och upplägg

Varje ask utgår från tre värdegrundsprinciper eller tre områden utifrån en värdegrundsprincip. Värdegrundskorten syftar till att sätta i gång reflektioner och diskussioner i arbetsgrupperna för att uppnå en samsyn och gemensamt formulera det bemötande och förhållningssätt som ska gälla i den egna verksamheten utifrån den nationella värdegrundens innehåll och riktlinjer.

Integritet

Innehållet i denna ask baseras på socialtjänstlagens bestämmelse om en nationell värdegrund som utgår från äldre personers rätt till en privatsfär och ett privatliv i olika avseenden. De värdegrundsområden som tas upp här är integriteten gällande bostaden, sekretess och kroppen.

Självbestämmande

Innehållet i denna ask baseras på socialtjänstlagens bestämmelse om en nationell värdegrund som utgår från äldre personers rätt att få bestämma själva. Att bli respekterad för den individ man är och få vara delaktig och ha inflytande.

Bemötande

Innehållet i denna ask baseras på socialtjänstlagens bestämmelse om en nationell värdegrund som utgår från äldre personers rätt att få ett gott bemötande. Att få bo självständigt under trygga förhållanden, uppleva meningsfullhet och känna sammanhang i tillvaron.

God kvalitet

Innehållet i denna ask baseras på socialtjänstlagens bestämmelse om en nationell värdegrund som utgår från äldre personers rätt att få sina insatser utförda med god kvalitet av personal med hög kompetens. De värdegrundsområden som tas upp här är personalens kompetens, lagar & avtal och vård vid livets slutskede.

Kost och måltider

Innehållet i denna ask baseras på socialtjänstlagens bestämmelse om en nationell värdegrund som utgår från äldre personers rätt att få sina insatser utförda med god kvalitet av personal med hög kompetens. De värdegrundsområden som tas upp här är personalens kompetens, lagar & avtal och rätten att bli serverad näringsriktiga och vällagade måltider.

Allt material i form av frågor, påstående och berättelse är framtagna från undersköterskors beskrivningar av det dagliga praktiska arbetet från äldreomsorgen och verksamhet inom funktionsstöd.

I varje ask finns 78 unika värdegrundskort för samtal och reflektion.