Värdegrunden i en ”liten ask” – ett pedagogiskt verktyg för reflektion och värdegrundssamtal!

”För att utveckla dagens vård och omsorg mot de lagstadgade bestämmelserna om en nationell värdegrund som garanterar varje enskild individ att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Behöver verksamheterna själva utforma arbetet med att implementera den nationella värdegrunden i det dagliga praktiska vård- och omsorgsarbetet” (Socialstyrelsen).

”Värdegrunden i en ”liten ask”

Som stöd i detta arbete har vi utvecklat ett pedagogiskt verktyg som består av fem askar som innehåller speciellt framtagna värdegrundskort med diskussions- och reflektionsfrågor samt korta berättelser. Askarna är uppbyggda utifrån den nationella värdegrundens åtta värdegrundsprinciper vilket säkerställer implementering av värdegrundsarbetet samt utvecklar era arbetsmetoder i enlighet med gällande lagstiftning.

Vår metod

Metoden är pedagogiskt utformad i olika steg och hjälper personalen att ”arbetsreflektera” över vård- och omsorgens utförande och på så sätt starta den förändringsprocess som leder värdegrundsarbetet framåt. Med målsättning att skapa samsyn och gemensamt formulera det bemötande och förhållningssätt som ska gälla i den egna verksamheten. Genom att tillsammans ”arbetsreflektera” tydliggörs de etiska värden och normer som ska vara grunden för arbetet i dagen vård och omsorg.

Värdegrundsledare

Värdegrundsarbetet med värdegrundskorten bör ledas av utbildade värdegrundsledare som hjälper grupperna att ”arbetsreflektera” över utförande av det dagliga praktiska arbetet. Varje deltagare i gruppen ska med hjälp av korten beskriva, analysera och bedöma hur de både individuellt och som grupp ser på hur det dagliga praktiska vård- och omsorgsarbetet utförs i förhållande till den nationella värdegrundens innehåll och riktlinjer.

Värdegrundskorten

Korten är utarbetade i nära samarbete med personal som har många års erfarenhet från det praktiska vård och omsorgsarbetet inom äldreomsorg och verksamhet inom funktionsstöd. Korten utgår från verklighetsbaserade situationer. Materialet utgår från Socialtjänstlagen krav och riktlinjer och är välbeprövat samt evidensbaserat.

Vår rekommendation

Det pedagogiska verktyget som vi tagit fram och utformat har mest kraftfull effekt i kombination med våra utbildningar och våra utvärderings- och uppföljningsverktyg. Vi rekommenderar alla som vill säkerställa en framgångsrik implementering av sitt värdergrundsarbete att kontakta oss för en helhetslösning.

”Vi kan se utvecklingen i hur personalen reflekterar över och bedömer sitt arbetssätt. Detta innebär att de även tänker mer på vårdtagaren.”

– Chef inom äldreomsorgen