Den nationella värdegrunden och dess betydelse för människor

Sedan 2011 då det infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL 5 kap.4 §). Har det funnits krav på att utveckla dagens äldreomsorg mot den officiellt antagna nationella värdegrunden i det dagliga praktiska vård- och omsorgsarbetet.

Syftet med den nya lagen var att tydliggöra de etiska värden och normer som ska vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen. Den nationella värdegrunden menar att vi idag ska kunna erbjuda en äldreomsorg av god kvalitet som garanterar äldre personer att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Vikten av ett värdegrundsarbete

Allt vård- och omsorgsarbete handlar om socialt samspel mellan människor, där vi både påverkar och påverkas av dem vi möter. Ett värdegrundsarbete behöver därför utgå från att vi lär oss använda reflektion som verktyg, så att vi blir medvetna om det egna sättet att vara och agera i samspelet med dem vi ska stödja och hjälpa.

När vi börjar arbeta värdegrundsstyrt kommer vårt bemötande upplevas som mera stödjande, hjälpsamt, varmt och tryggt för den vi möter. God kvalitet på det vård- och omsorgsarbetet vi utför, avgörs av hur vi tänker och känner inför dem vi ska stödja och hjälpa. Lär vi oss hantera det vardagliga arbetets utmaningar skapas inte bara högre grad av välbefinnande hos medarbetaren och den vi möter utan också en högre grad av professionalitet.

Att utveckla både individer och grupper

Värdegrundsarbete kan beskrivas som en resa, där personalens utveckling och arbetsmetoder, skapar samsyn om det bemötande och förhållningssätt som ska vara normgivande i dagens äldreomsorg.

Värdegrundsakademin skapar genom sitt verksamhetsbaserade och välbeprövade utbildningskoncept, förutsättningar för såväl den enskilde individen som arbetsgruppen att växa och utvecklas. Resultatet blir en arbetsplats där glädje och välbefinnande ökar hos både medarbetaren och den hjälpbehövande.

Med reflektion som ledstjärna inriktas arbetet på att utveckla individer och grupper utifrån handling, tanke och känsla, mot bakgrund av den nationella värdegrundens åtta värdegrundsprinciper.

”Jag har fått större förståelse för hur viktigt det är med en gemensam värdegrund och vilken skillnad det kan göra bara vi börjar reflektera över hur och vad vi gör”

– Undersköterska

”Jag har lärt mig att tänka nytt och man ser saker med andra ögon”

– Undersköterska

”Jag tänker efter mer idag hur mitt bemötande är hos den person jag hjälper”

– Undersköterska